Psykoterapihandledning

Jag arbetar utifrån en integrerad relationell psykoterapi vilken är “metodneutral”, där samspelet mellan patient och terapeut står i centrum och där relationen blir en ömsesidig samarbetsprocess. Vi utforskar en lärandeattityd snarare än en diagnos/sjukdomsfokuserad attityd till patienten.

Chefsstöd

Handledning för arbetsgrupper

Öppettider

Kontakt

Sociala medier

©2019 Lotta Lindgren AB

För att en grupp ska kunna utvecklas och växa behöver den lära sig handskas med olikheter, konflikter, konkurrens och ledarskap. Handledning kan vara ett viktigt redskap i att skapa större trygghet och lugn i arbetsgruppen.