Handledning för arbetsgrupper

För att en grupp ska kunna utvecklas och växa behöver den lära sig handskas med olikheter, konflikter, konkurrens och ledarskap. Handledning är därför ett viktigt redskap  där människor ska samarbeta med varandra och med kunder.

Mål
  • Utvecklas professionellt
  • Förbättra samarbetet
  • Utveckla individerna i gruppen kring bemötande och andra svårigheter
  • Skapa större lugn i gruppen, därmed ökar fokus på arbetet
Syfte

Syftet med handledning är att gruppdeltagarna genom reflektion, kring sitt arbete och sin egen roll, stärker sin yrkesidentitet och självkänsla. Gruppen får tillfälle att samtala kring, mer eller mindre, svåra situationer som kan uppstå i arbetet och som vi genom fördjupad kunskap kan reflektera kring. Handledning bygger på teorier kring lärande och framför allt Kolbs erfarenhetsbaserade lärande som handlar om att lärande är en process grundad på erfarenhet där individen aktivt deltar och reflekterar över sitt eget beteende. Handledningen bygger också på teorier kring gruppsykologiska processer, kommunikation, det salutogena perspektivet. Fokus kommer att ligga på reflektion och att undersöka snarare än på lösningar. Snabba råd förhindrar ofta utveckling.

Upplägg

Vi startar med en runda för att alla ska bli sedda och lyssnar hur det är just nu och vad de önskar lyfta på handledningen. När rundan är klar gör vi en struktur över de behov som dykt upp. Ofta fungerar det bra om den som drar ett ärende får vara i dialog med mig medan de andra lyssnar. När det mesta är uttömt får gruppen reflektera högt tillsammans kring ärendet och den som dragit ärendet får bara lyssna. Detta är en viktig process då svåra teman ofta aktiverar behov av att finna lösningar direkt.

Det handlar om att hålla kvar deltagarna i den undersökande fasen tillräckligt länge, då det är många andra saker som först behöver bli synliggjorda. Jag bidrar med egna reflektioner och också med material. Har alltid med mig något som vi kan fördjupa oss i.
MI är ett ständigt närvarande förhållningssätt. Det handlar om att man utgår från att lösningen finns hos människan själv och handläggarens roll är att locka fram och stärka detta. MI är en samarbetsinriktad samtalsmetod där man försöker se saker ur klientens perspektiv. Detta kräver kommunikationsfärdigheter där lyssnande är a och o. MI-andan bygger på medkänsla, att locka fram tankar och känslor och viljan att förstå och vara behjälplig.
Om ingen har något aktuellt ärende så kan vi istället fördjupa oss i ett tema. Det kan handla om att gå igenom MI och de viktigaste redskapen i denna metod, få förståelse för de nio grundaffekterna och särskilt skam, anknytningstrauman, bemöta aggressivitet, hjärnans motivationssystem, identitet, kulturfrågor, medberoende, olika diagnoser, självkänsla, svåra samtal, grupputveckling, bemötande, förändring/motstånd, lösningsinriktade skalor, stress.

 

Handledare

Lotta Lindgren är handledarutbildad vid Umeå universitet. Har hög etisk standard när det gäller sekretess, hantering av data och professionalism. Har ett stort intresse och tilltro till människors förmåga att utvecklas. Tänker att en handledarens viktigaste verktyg är att vara förebild, förmåga att skapa kontakt, möjliggöra svåra samtal, visa omsorg, utmana och vara lekfull. Då finns det förutsättningar för kreativitet och samarbete.

Kontakta oss för offert

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB