lotta

lotta

Tydligt ledarskap viktigt vid omorganisation

Tydligt ledarskap viktigt för den psykiska hälsan vid omorganisationer
Stora omorganisationer kan tära på både chefer och medarbetares krafter och bidra till dåligt psykiskt mående och långtidssjukskrivningar. Men det finns organisatoriska vägar till bättre psykisk hälsa för alla inblandade i en stor organisationsförändring, visar en studie som undersökt faktorerna bakom lyckade omorganisationer inom kommunal förvaltning. Det finns mycket eländesforskning om organisationsförändringar så man ville ta reda på vad som kännetecknar organisationer som lyckas väl med större omorganisationer och vad som kan göras för att chefer och medarbetare ska uppleva en god psykosocial arbetsmiljö, även i förändringstider.

3D_Team_Leadership_Arrow_Concept

Tydlighet och delaktighet avgörande

Studien visar att tydlighet och delaktighet är två avgörande faktorer för att främja gott psykiskt mående bland både personal och chefer.

En tydlig ledning är mycket viktigt för medarbetarnas mående vid större omorganisationer. Men lika viktigt är tydlighet i form av riktat organisationsstöd, genom till exempel preventiva hälsoprogram, som är tydligt kopplat till bättre hälsa och färre långtidssjukskrivningar.

Delaktighet, både i form av socialt stöd mellan chefer och personligt chefsstöd i förhållande till medarbetare, påverkar också personalens psykiska hälsa vid omorganisationer. Särskilt viktigt för att skapa delaktighet är det personliga samtalet mellan chefen och medarbetare.

Mötas i mindre grupper

Det räcker inte att chefen för ut budskapet om en omorganisation via arbetsplatsträffar. Chefskap via andra personliga samtal där chefer och anställda möts i mindre grupper eller enskilt är oerhört viktigt för medarbetarna i ett sådant läge. Det skapar förutsättningar för delaktighet.

Ett tillitsfullt samarbete chefskollegor emellan och möjlighet till ett öppet resonemang inom chefsgruppen är på liknande sätt viktigt för chefen som ska genomföra omorganisationen. Studien visar också att ett mer strukturellt stöd till chefer bidrar till ett bättre psykiskt mående.

Strukturellt chefsstöd handlar om att det måste finnas regler och policies att luta sig mot som chef och att det finns ett stöd från personalavdelningen. Likaså att chefens uppdrag är avgränsat och tydligt.

LÄS MER:

Tydligt ledarskap viktigt för den psykiska hälsan vid omorganisationer

 

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget