Hypnosterapi

Hypnos innebär att man i ett öppet, kreativt och fokuserat trancetillstånd utforskar sitt inre. Hypnos kan sägas vara en väg förbi det medvetna rationella och analytiska tänkandet. Arbetet är stabiliserande, relationsinriktat och resursorienterat.

I hypnos är man medveten och fullt kapabel att avbryta det som händer. Man väljer själv vad man vill säga under hypnosen eller efteråt. Det är ovanligt att klienter glömmer vad de sagt i hypnos – troligen lika ovanligt eller vanligt som att glömma vad man sagt i en ordinär samtalsterapi.

Vad är hypnos?

Hypnos är namnet på sömnens gud men också ett tillstånd som hjälper dig att komma i kontakt med ditt djupaste inre och dina känslor. Hypnosterapi är en kraftfull process där man letar efter orsaken till ett problem, ofta en händelse i barndomen. Vi startar alltid med avslappning och sen övergår vi i trans dvs. ett förändrat medvetandetillstånd. Detta är ett normalt tillstånd som de flesta av oss befinner oss i flera gånger dagligen, till exempel när vi lyssnar på musik, målar eller vandrar i skogen. Hjärnan är aktiv och fokuserad på något annat än det vi ser ut att vara fokuserade på. En närvarande frånvaro, eller frånvarande närvaro.

Nyttan med hypnos

I trans använder och lär sig hjärnan av de inre upplevelserna, på samma sätt som den lär sig av de yttre vardagliga händelserna i vårt vanliga liv. Därför går det att gå tillbaka och påverka sin upplevelse av jobbiga situationer. Där och då kanske jag inte kunde göra något, åt de där mobbarna eller i den svåra familjesituationen eller vid det där olyckstillfället etc, men NU kan jag gå dit, som den vuxna person jag är nu, och göra annorlunda. Jag kan ”rädda” mitt lilla inre barn, göra upp med gamla förföljare och släppa bördor. Befria mig från det känslomässiga tryck som händelsen gav upphov till.

Något om Milton Ericson
Milton Ericson, en av hypnosterapins kliniska nydanare, arbetade lösningsorienterat med metaforer. Han tog fasta på de många språk på vilka hans patienter kommunicerade; kroppsspråk, minspel, gester, tonfall etc, men han tolkade aldrig innebörden. Istället stannade han på det metaforiska planet. Jane Parson-Fein beskriver hans sätt att möta klienter med en lärande-attityd snarare än en sjukdomsfokuserad attityd. Milton Ericson ansåg att terapi är att ersätta en dålig idé med en god idé. Livsproblem ansåg han komma från otillräcklig inlärning eller från oförmåga att använda det inlärda.

Öppettider

Kontakt

Sociala media

©2019 Lotta Lindgren AB