lotta

lotta

Skapa effektiva team

I boken Teamroller i praktiken redogör Meredith Belbin för sin långvariga forskning kring vikten av att skapa effektiva team då det har avgörande betydelse för arbetsresultatet. Ordet ’team’ förknippas med lagspel. I ett bra lag passar varje spelare ihop med övriga och vet vad de andra kan. Han vet vad han själv förväntas göra och när, och alla har en utpräglad känsla för timing. I konventionella organisationer får de funktionella strukturerna ofta företräde framför sunt förnuft. Personer tillsätts för VAD de är, inte för VEM de är. Följden blir ineffektiva organisationer.

Effektiva team s.k. hybridteam innebär att medarbetarna, förutom sina funktionella roller, har uttalade och klara teamroller vilka stödjer och kompletterar varandra. Detta har avgörande betydelse för resultatet, menar Belbin.
Ökad medvetenhet om behovet av väl sammansatta team gör att man kan rekrytera olikheter så man får en spridning av teamrollerna istället för anställa en viss personlighetstyp. Ett framgångsrikt fotbollslag består ju inte enbart av duktiga anfallare, laget behöver både försvarare, lagspelare och målvakt.

Belbins forskning visar att teamets rollsammansättning har större betydelse för dess framgång än varje individs duglighet. I vårt föränderliga samhälle blir det mindre viktigt att fråga vilka kunskaper eller färdigheter en individ till en befattning har.

Viktigare är: hur kommer han eller hon att agera i samspel med andra?

Människors beteenden i team grupperas, enlig Belbin, i nio teamroller. Dessa är:

Kreativ problemlösare (Plant) »Problem är till för att lösas.«

Utåtriktad entusiast (Resource Investigator) som ser möjligheter och tar kontakter. »Uppfinn inte hjulet en gång till.

Koordinator Klargör mål, samordnar, delegerar. »Låt oss hålla oss till ämnet. Har någon något att tilllägga?«

Dynamisk pådrivare (Shaper)»Jag ser till att saker händer.«

Rättrådig, analytisk strateg (Monitor Evaluator) »Låt oss granska alternativen. Beslut ska inte baseras enbart på entusiasm.«

Samarbetsfrämjande diplomat (Teamworker) »Jag är intresserad av din uppfattning. Alla har en god sida som man kan locka fram.«

Effektiv, disciplinerad verkställare (Implementer)»Låt oss se till att bli klara med uppgiften.«

Samvetsgrann ordningsmänniska (Completer) »Det är bäst att läsa det finstilta, så inget går fel.«

Engagerad expert (Specialist) på sitt specialområde. »Det finns alltid mer att lära.«

Teamrollen visar hur individen tenderar att bete sig och samverka med andra under arbetet i ett team. Rollen märks sällan omedelbart. Egenheterna i ens beteende uppskattas eller förkastas, man väljer en roll som är anpassad till både ens naturliga läggning och det sociala sammanhanget.

Belbin pekar också på att framsteg tycks bero mer på karaktär än på kunnande. Det finns förändringsbenägna och det finns förändringsfientliga. Den personliga mognaden har en motsvarighet i teamets mognad. Störst framgång når de team som känner sina starka och sina svaga sidor och utnyttjar de starka. Med svaghet menas här en styrkas avigsida.

Det finns också egenskaper som normalt betraktas som svagheter, men som tillsammans med andra egenskaper kan vara styrkor. Lättja kan t.ex. vara en tillgång om personen i övrigt har en strategisk känslighet och förmåga att delegera – då den ger utrymme för reflektion.

Konsten att bygga effektiva team är en konst som kräver både insikt, planering och en ledare som är ödmjuk och som kan delegera och är beredd att tona ner sig själv.

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget