Samtalets kraft
lotta

lotta

Samtalets kraft och våra reaktionsmönster

Goda samtal handlar inte om teknik utan om ett sätt att vara, att uppträda mot andra. Det handlar också om medvetenhet om våra egna försvarsmönster och tillkortakommanden. Det är något alla kan bli bättre på under hela livet.
Alltför ofta är medarbetarsamtal och andra samtal ineffektiva och saknar syfte. Medarbetare ges utrymme att lyfta problem som hamnar i chefens knä utan att ansvaret läggs tillbaka där det hör hemma. Däremot behöver chefen lyssna, bemöta och coacha sin medarbetare för att komma vidare.

Ineffektiva samtal låser

Risken med ineffektiva samtal är att man hoppar från det ena ämnet efter det andra utan att komma framåt. Dessutom tar man ofta för givet att man har samma bild av problemet. Lösningar forceras eller tvingas tillslut fram och ger en negativ eftersmak. Det kan också vara oklart vad som ska göras och vem som ska göra det. Det blir istället en föreställning om att ”någon” ska göra ”något”. Om man inte heller följer upp så händer ingenting vilket bidrar till ineffektivitet i organisationen.

Lösningen

Genom att samtala på ett motiverande och coachande sätt kan man komma ur den negativa spiralen. Det handlar uteslutande om att jobba med sin egen utveckling och bli medveten om vad man bidrar med i samtalet och framför allt de omedvetna signaler vi sänder ut. Dessa signaler sitter ofta i vårt kroppsspråk och hur vi hanterar obehag och frustration.

När vi möts av klagomål och kritik triggas våra primitiva reaktioner. Om vi inte har koll på oss själva så blir vi lätt passiva, vi flyr, blir dolt aggressiva eller öppet aggressiva. Dessa beteenden bidrar till att vi inte tar tag i de viktiga frågorna och problemen blir kvar. En chef med passivt aggressivt beteende blir ifrågasättande och skuldbeläggande. En med en mer direkt aggressiv stil ger handlingsförlamade medarbetare som är rädda för att drabbas av chefens kritik. Detta kallar man negativa samtalsmönster och påverkar både gruppen, dess prestationer och arbetsklimatet.

Mimiken avslöjar

Många förstår inte varför det går snett. Orsaken är ofta brist på medvetenhet om vad egna primitiva beteenden åstadkommer. Ansiktsmimiken avslöjar oss via ögonen och musklerna runt munnen. Hur vi möter blicken, visar intresse, orka vara avslappnad trots klagomål och kritik.

Ledarens beteende är avgörande

Forskningen är överens, ledarens beteenden har en avgörande betydelse för en organisations lönsamhet. När de anställdas tillfredsställelse är låg, blir resultaten sämre och vise versa. Sambanden är tydliga.

Att skapa goda relationer och hantera känslor i samtal kan man lära sig. Men det finns inget quick fix. Det handlar om att lära känna sig själv, sina försvarsmönster och också att se sitt eget positiva sätt att vara. Att samtala effektivt är ett sätt att vara tillsammans med andra människor, ett sätt som lockar fram deras vilja att samarbeta.

Några viktiga saker att träna på

Undvika gå i försvar, hejda sig och göra sig immun är tre viktiga saker.
Det är svårt att ändra på andra. Det är lättare, men inte lätt, att ändra på sig själv. Vi behöver kunna hejda våra negativa känsloreaktioner. Forskning visar att en person har 50 procents chans att hantera negativa reaktioner om man är medveten om sina egna mönster. Om man är omedveten har man 4 procents chans att hantera dem. Den förmågan kan du erövra om och lär känna dina reaktioner. ”Vilket är mitt mönster när jag hamnar i försvar? vilka signaler skickar jag ut via mitt ansiktsuttryck, min röst och mitt kroppsspråk?” Ett sätt att undersöka detta är att se vad som händer under konflikt. De försvar vi uppvisar är vanemässiga och återkommer på samma sätt i olika situationer.

Våra mönster

Våra reaktioner grundläggs i barndomen. Av någon orsak har vi lagt oss till med ett visst reaktionsmönster – för att skydda oss. Sedan har det följt med utan förståelse för vad reaktionen står för. Fundera på dessa tre sätt, har du något av dem?

• Passivitet – du drar dig undan, stänger andra ute, blir tyst och svår att nå, förnekar, förringar och intellektualiserar, som om du vore känslomässigt blind.
Konsekvensen blir att du ger upp.

• Dolt aggressiv – du trycker ner din ilska, blir sarkastisk och ironisk, gör antydningar istället för att säga rakt ut, tar saker personligt och övertolkar vad andra gör, säger en sak och gör något annat i kroppsspråk och mimik.
Konsekvensen blir att du gör dig till offer.

• Aggressiv – din ilska styr dig, du kör över andra, ger råd eller förklarar utan att den personen vill det, moraliserar och dömer, letar fel och sätter negativa etiketter på andra, du vill ha rätt.
Konsekvens: Du blir despotisk och tvingande.

Utmaningen

Det finns orsaker till att vi reagerar så här. Det är ansträngande att se sina egna tillkortakommanden men vi har mycket att vinna på att identifiera dem. När vi lärt oss vilka våra varningssignaler är, har vi lättare för att undvika dem. Förmåga att aktivera ett högpositivt tillstånd, en känslonivå där vi lättare kan stå emot det som är negativt och istället ge människor energi, är ett viktigt mål. Det är ett sätt att göra sig immun mot obehag. Obehag är inte farligt men något vi behöver lära oss att tåla. Ingen är perfekt, men den som antar utmaningen och vågar har mycket att vinna.
Carl Rogers som grundade den humanistiska psykologin menade att vi ska försöka ha ett förhållningssätt till andra som bygger på empati, ärlighet och värme. När vi lyckas med det, ger vi andra frihet, val och ansvar vilket är grundstenarna i en jämlik relation.

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget