lotta

lotta

Kloka människor kan fatta huvudlösa beslut – tillsammans

Om grupptänkande

Irvin Janis myntade begreppet Grupptänkande och presenterade sin forskning i boken ”Groupthinking” 1972. Där presenterade han en studie på en grupp som ena gången tog fantastiska beslut och andra gånger tog nära på katastrofala beslut. Han upptäckte att

brist på motstridiga åsikter ledde till dåliga beslut eftersom gruppen inte hade samlat in tillräckligt med information för att fatta ett välgrundat beslut.

Grupptänkande – ett fenomen

Grupptänkande är ett fenomen som kan drabba alla typer av grupper när gruppen föredrar konformitet och enighet före kritiskt tänkande. Gruppmedlemmar som

presenterar avvikande åsikter stöter lätt på motstånd, vilket leder till att gruppen tar sämre beslut.

Om vi dras med i ett grupptänkande kan vår önskan att nå konsensus åsidosätta vårt sunda förnuft. Har du någon gång funderat på att ta ordet på ett möte men beslutat dig för att vara tyst då du fruktar att upplevas som illojal mot gruppen? Eller har du någon gång varit ledare i en grupp där medlemmarna ovilligt uttryckt sin åsikt? Då har du erfarenhet av grupptänkande vilket är vanligare än vi tror.

Grupptänkande är inte resultatet av någon medveten planering, utan något gruppen dras in i. Genom att vara medveten om vad som kan hända är möjligheterna större att grupptänkandet kan upptäckas i tid.

Fenomenet kan drabba starkt sammansvetsade grupper med brister i arbetets organisering, särskilt om

medlemmarna har liknande bakgrund och gruppen utsätts för svårigheter. Det innebär att gruppen kan

bygga upp en uppblåst och overklig bild av sig själv och sin relation till omvärlden. Ändå är det utifrån dessa föreställningar som gruppen arbetar och fattar beslut. 

Så uppstår det

Janis föreslog att det kan uppstå ett grupptänkande när det finns

  • En stark, övertygande ledare.
  • För hög grad av gruppsammanhållning.
  • Intensiv press utifrån att fatta ett bra beslut.

Grupper med stark sammanhållning utvecklar med tiden ett särskilt sätt att tänka och får liknande
normer och värderingar. Det är när gruppens strävan efter enighet värdesätts högre än ett kritiskt
förhållningssätt till sina egna idéer som negativt grupptänkande inträffar.
Alltså, när gruppens medlemmar avstår från att ifrågasätta idéer eller stänger ute obekväm
information eftersom det skulle äventyra gruppens samstämmighet och starka sammanhållning.

Det kan finnas olika orsaker till detta. Till exempel när gruppen är alltför homogen och har en
övertro på att gruppen eller ledaren har rätt i allt, eller när tilliten i gruppen är låg och man inte
vågar sticka ut hakan med avvikande åsikter.

Undvika grupptänkande

Genom att vara medveten om riskerna med grupptänkande kan man motverka det. En bra grund är
att jobba medvetet med mångfald. Inte bara utifrån kön, ålder, etnicitet, sexuell läggning, religion och funktionsnedsättning utan också genom att inkludera medarbetare med olika perspektiv och
kompetens.

• Träna på att uttrycka olika åsikter, det vi kallar öppet klimat. Det är oftast lättare att säga än att göra.

• Uppmuntra de som vågar ha en avvikande åsikt.
• Utse en djävulens advokat – dvs en som tar på sig rollen som ifrågasättare.

• Bestäm hur ni ska ta beslut. Det är ok att stå fast vid sina avvikande åsikter och ändå ställa sig
bakom det beslut ni fattar gemensamt.

• Använd externa kompetenser, referensgrupp och bollplank.

• Var uppmärksam på grupptänksignaler – flockbeteende, slutar umgås med andra, vi-dom prat.

Prenumerera på mina blogginlägg
Du får en sammanfattning av alla blogginlägg 1 gång/månad, avbryt enkelt när du vill.

Dela inlägget